Lapsi ja perhekeskeisen työn periaatteet

Perhekeskeisyys lastenhoitotyössä – Theseus

kirjoittanut J Olenius · 2011 — Lastenhoitotyön kirjallisuudessa kirjoitetaan perhekeskeisestä hoitotyöstä ja sen puo- lesta puhutaan paljon. Ohjaavia periaatteita on että …

Perhekeskeisyys lapsen hoitotyössä – hoitohen – Theseus

Microsoft Word – Opinnäytetyö 2017.docx

kirjoittanut E Torvi · 2017 — Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia hoitohenkilökunnan näkökulmasta, kuinka perhekeskeisyys tulee esille lapsen hoitotyössä …

Perhekeskeisyys – JYX

Perhekeskeisyys – puhetta vai todellisuutta? Työntekijöiden käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen kanssa

kirjoittanut A Rantala · 2002 · Viittausten määrä 150 — Perhekeskeisen työskentelyn periaate voimistui 1970-luvun puolivälissä. Tähän liittyi ainakin kolme päätekijää: Ensinnäkin lapsen kehitykseen liittyvissä …

”LAPSEN ETU ON SE, MIKÄ MEITÄ OHJAA” Lapsilähtöinen …

kirjoittanut H KIURU · 2010 — Tutkielman tulosten perusteella ristiriitaa perhekeskeisen työskentelytavan ja lapsilähtöisen ajattelun välillä perhetyössä ei ole. Perhetyötä ohjaa lapsen …

Perhekeskeinen työote hoitaa ja ehkäisee sairauksia

Lääkärilehti – Perhekeskeinen työote hoitaa ja ehkäisee sairauksia

3.8.2012 — Erityisesti lasten ja vakavasti tai pitkäaikaisesti sairaiden hoidossa olisi hyvä huomioida koko perhe ja ympäristö. Tämä koskee niin …

Yhteiskunnassa vallitseva individualismi näkyy voimakkaana potilaiden hoidossa, jossa keskitytään yksilöön. Olisiko hyvä ottaa biopsykososiaalinen näkemys biolääketieteeseen perustuvan näkemyksen rinnalle?

Selvitys yksityisistä lastensuojelun yksiköistä – Julkari

Microsoft Word – Selvitys yksityisistä yksiköistä_muokattu

kirjoittanut P Porko · 2018 · Viittausten määrä 38 — Uuden lasten- suojelulain toimintaperiaatteiden mukaisesti perhekeskeisen työskentelyn lisääntyminen lisäsi paineita myös laitoksissa lähikasvattajien …

Kohti perhekeskeistä hoitamista vastasyntyneiden teho …

Kohti perhekeskeistä hoitamista vastasyntyneiden teho-osastoilla: Hoitokult-tuurin ja osastoarkkitehtuurin muutos

kirjoittanut M Toivonen · Viittausten määrä 1 — lapsen ja vanhempien kanssa yhdellä osastolla ennen muuttoa … huolimatta perhekeskeisen hoidon periaatteista ollaan yksimielisiä.

Perhekeskeisyys lasten hoitotyössä (osa 1)

Lasten tähden: Perhekeskeisyys lasten hoitotyössä (osa 1)

13.3.2014 — Mutta perhekeskeisyyden periaatteiden pitäisi kuitenkin olla samat. … Perhekeskeinen hoitotyö on lapsen ja perheen ammatillista tukemista …

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – ePerusteet – Opintopolku

… määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan; toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan; hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa …

Perhelähtöisyyden arviointimenetelmät lasten hoitotyössä

ajallisesti riippuvaa – lasten hoitotyötä toteutetaan tänään eri tavoin kuin … Perhekeskeisyys ja perhelähtöisyys ovat käsitteitä, joiden merkitysten ero …

Keywords: lapsi ja perhekeskeisen työn periaatteet